Stanovy Asociace pro Drupal, z. s.

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Název: Asociace pro Drupal, z. s.

Název anglicky: Czech Drupal Association, z. s.

Sídlo: Proboštovská 281/33, 417 12 Proboštov

Spolek Asociace pro Drupal, z. s. (dále jen „spolek“), je právnickou osobou založenou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem fyzických a právnických osob, pracujících s Drupalem, jež je open-source softwarovým nástrojem, který umožňuje jeho uživatelům lehce publikovat, spravovat a organizovat obsah s nekonečnými možnostmi přizpůsobení.

Čl. 3 Základní účely spolku

Základními účely spolku a jeho posláním je:

 1. Vytvářet prostředí pro lepší rozvoj a kultivaci Drupal komunity v České republice.
 2. Sdružovat fyzické a právnické osoby pracující s Drupalem v České republice.
 3. Vytvářet lepší podmínky pro začínající uživatele Drupalu v České republice.
 4. Zlepšit propagaci a zviditelnit Drupal v České republice.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Spolek za účelem splnění svých účelů a poslání vytváří zejména tyto formy činnosti:

 1. Vzdělávání
  • organizování kurzů, přednášek a školení,
  • organizování individuálních kurzů a workshopů Drupalu,
  • organizování internetových kurzů a vzdělávání formou on-line výuky, tutoriálů, videonávodů,
  • podpora vyšší profesionality členů Asociace pro Drupal, z. s., a jimi poskytovaných služeb v souvislosti s Drupalem,
  • příprava vzdělávacích dokumentů k projektu Drupal.
 2. Kultivace české komunity
  • sdružování fyzických a právnických osob pracujících s Drupalem,
  • organizování Drupal konferencí a různých setkání, na kterých budou probíhat výměny zkušeností,
  • členství v odborných IT asociacích a spolupráce s nimi,
  • vytváření platformy pro informovanost, diskuzi a spolupráci,
  • spolupráce s jinými sdruženími a organizacemi v České republice i v zahraničí.
 3. Zlepšování prostředí pro začínající uživatele
  • vytváření instalačních profilů Drupalu, které budou mít zahrnut český jazyk,
  • organizace, podpora a publikace návodů na použití (např. videa, prezentace, články, apod.),
  • monitorování a analýza potřeb za účelem zlepšení použitelnosti Drupalu v České republice.
 4. Podpora specifických rozšíření Drupalu v České republice
  • organizace a podpora překladů textů používaných v Drupalu do českého jazyka,
  • organizace a podpora modulů pro Drupal, které rozšiřují funkcionalitu pro Českou republiku (např.: platební brány českých bank, SMS brány, apod.).
 5. Přijímání darů, grantů a členských příspěvků
  • zapojení se do projektů na podporu a rozvíjení činností souvisejících s účely a posláním spolku,
  • přijímání sponzorských a jiných darů za účelem financování činností spolku,
  • přijímání členských příspěvků za účelem financování činnosti spolku.
 6. Propagace Drupalu v České republice
  • zlepšovat a podporovat promo Drupalu v České republice,
  • organizování a příprava prezentací Drupalu na výstavách, konferencích, IT akcích, apod.,
  • příprava a zveřejňování tiskových zpráv, d) podpora a zlepšování obsahu www.drupal.cz.
 7. Příprava propagačních a marketingových podkladů
  • budování Corporate Identity Asociace pro Drupal, z.s., které bude používáno na propagačních materiálech a členové spolku budou oprávněni používat tuto značku i v obchodním styku,
  • příprava propagačních materiálů jako jsou např. trička a jiné předměty s označením spolku a Drupal,
  • příprava marketingových materiálů jako jsou např. letáky, brožury a ostatní informační materiály.

Čl. 5 Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm v České republice, přičemž za nezletilé členy vykonávají členská práva a povinnosti jejich zákonní zástupci, a právnická osoba se sídlem v České republice. Formulář s přihláškou žadatele o členství ve spolku bude zveřejněn na webové stránce spolku. Žadatel o členství ve spolku musí v této přihlášce uvést své jméno či název a jméno osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, adresu trvalého bydliště či sídla, rodné číslo či identifikační číslo, telefonické spojení, emailovou adresu, datum podání přihlášky.

Zároveň žadatel v přihlášce výslovně potvrdí, že souhlasí se stanovami spolku.

Členství vzniká dnem připsání členského příspěvku na bankovní účet spolku. Potvrzení o členství bude novému členu spolku zasláno emailem. Číslo bankovního účtu spolku a výše členského příspěvku bude zveřejněna na českých webových stránkách spolku.

Trvání členství ve spolku je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku ve výši, kterou stanoví členská schůze spolku na příslušný kalendářní rok. Na bankovní účet spolku připsaný členský příspěvek je nevratný.

V případě, že členská schůze nerozhodne o nové výši členského příspěvku nebo rozhodnutí nebude zveřejněno na českých webových stránkách spolku, pak výše členského příspěvku zůstává na úrovni předcházejícího kalendářního roku.

Předseda spolku na nejbližším jednání rady spolku informuje členy rady spolku ojednotlivých nově přijatých přihláškách žadatelů o členství ve spolku a o nově přijatých oznámeních členů spolku o ukončení členství ve spolku. Předseda spolku zveřejňuje na webových stránkách spolku aktuální seznam členů spolku.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku a podílet se na ní,
 • volit radu spolku a další orgány spolku a být do těchto orgánů volen,
 • využívat výhody nebo služby, které spolek svým členům poskytuje nebo zprostředkovává,
 • být informován o činnosti a rozhodnutích orgánů spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy spolku,
 • vystupovat v souladu s účelem a posláním spolku, chránit a prosazovat jeho zájmy a dobré jméno,
 • podle svých možností a schopností pomáhat při plnění účelu spolku a aktivně se podílet na jeho práci,
 • podle svého svědomí, rozsahu svých možností a schopností pomáhat orgánům spolku,
 • platit členské příspěvky,
 • ochraňovat a zvelebovat majetek spolku,
 • dodržovat smlouvy uzavřené mezi spolkem a třetími osobami,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6 Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

 • dnem přijetí oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
 • úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby,
 • nezaplacením členského příspěvku na další kalendářní rok,
 • zánikem spolku,
 • vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

Se zánikem členství ve spolku zaniká i oprávnění užívat loga a dalších označení plynoucích z členství ve spolku.

Čl. 7 Orgány spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

 1. Členská schůze se schází nejméně jednou ročně, aby
  • schválila případné změny stanov,
  • zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku,
  • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  • určila koncepci činnosti spolku na další období,
  • stanovila výši členských příspěvků,
  • schválila rozpočet spolku na příští období,
  • rozhodla o dalších otázkách spolku, o kterých si členská schůze vyhradí rozhodovat.
 2. Řádnou členskou schůzi svolává předseda spolku, a to pozvánkou ve formě emailu a nejméně třicet dnů před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání členské schůze.
 3. Mimořádnou členskou schůzi svolává předseda spolku z podnětu alespoň třetiny členů spolku. Nesvolá-li předseda spolku členskou schůzi do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 4. Řádná i mimořádná členská schůze může být i virtuální, kdy se předpokládá přítomnost členů v jedné k tomuto účelu zřízené virtuální místnosti.
 5. Každý člen spolku má jeden hlas.
 6. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
 7. Členské schůzi předsedá předseda spolku nebo člen, který členskou schůzi svolal.

Výkonným orgánem řídícím činnost spolku mezi zasedáními členské schůze je rada spolku.

 1. Rada spolku
  • projednává všechny otázky, které nespadají do pravomoci členské schůze a předsedy spolku,
  • řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze,
  • rozhoduje o přijetí či zamítnutí přihlášek nových členů spolku,
  • předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření spolku,
  • předkládá členské schůzi návrh rozpočtu na další období.
 2. Rada spolku je nejméně tříčlenná.
 3. Členové rady spolku jsou voleni členskou schůzí.
 4. Funkční období rady spolku je pětileté.
 5. Rada spolku se schází dle potřeby.
 6. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda spolku. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů rady spolku.

Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.

 1. Předseda spolku zastupuje spolek ve všech věcech vůči třetím osobám.
 2. Předseda spolku je volený radou spolku.
 3. Funkční období předsedy spolku je pětileté.

Čl. 8 Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty nebo s dotacemi poskytnutými státními orgány či fondy. Prostředky spolek vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku a výdaje řádně dokládá příslušnými doklady či dokumenty. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku radu spolku na každém jednání rady spolku.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi členů spolku dne 1. 2. 2016. Účinnosti tyto stanovy nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

Stanovy ke stažení